Psychodiagnostika

Ponúkame psychodiagnostické vyšetrenia na požiadanie klientom/pacientom, pre potreby ošetrujúceho lekára alebo pre inštitúciu /polícia, sociálny úrad, poisťovňa, súd..../.

Pracujeme so štandardizovanými a najnovšími psychodiagnostickými metódami a testami osobnostných vlastností, inteligencie a schopností. Vyšetrenie môže slúžiť nasledujúcim cieľom:

  • zdravotné účely /pre potreby lekára/
  • na výkon povolania
  • pre klientovo vlastné poznanie a potreby terapie
  • neuropsychologické vyšetrenia jednotlivých kognitívnych schopností
  • na personálne účely, assesment

Podľa zložitosti a náročnosti rozdeľujeme vyšetrenia na:

Komplexná psychologická diagnostika
Zistenie závažnosti psychickej poruchy či ochorenia, vyšetrenie štruktúry osobnosti klienta, emotivity, sociability, schopnosti človeka sa vysporiadať so záťažou, zistenie podielu psychosociálnych resp. osobnostných faktorov v rámci diferenciálnej diagnostiky. Vyšetrenie intelektu a kognitívnych funkcií a prip. miery ich postihnutia.

Parciálna psychologická diagnostika
Zistenie stavu a úrovne dielčích stránok osobnosti klienta ako napr. úroveň psychických funkcií, úroveň intelektovej kapacity, štruktúra osobnosti...

Klinicko-psychologické vyšetrenie pre účely sociálneho zabezpečenia
Zistenie a zhodnotenie stavu psychických funkcií, schopností a osobnosti pacienta a miery postihnutia a patologických odchýlok vplyvom ochorenia /telesného, psychického, vývinového/, ktoré môže ovplyvňovať pracovnú schopnosť pacienta a jeho zapojenosť do pracovného procesu.

Naše služby patria pod zdravotnú starostlivosť, teda je ich možné využívať
aj osobne alebo online (cez skype, zoom, what's up).

Na základe vyjadrenia MZ SR a SKP psychologické ambulancie zabezpečujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Za porozumenie ďakujeme.