Neuropsychologická diagnostika a rehabilitácia

Neuropsychologická diagnostika a rehabilitácia je exaktnejšou formou diagnostiky porúch kognitívnych funkcií ako „klasické“ klinicko-psychologické vyšetrenie. Pre neurológov, psychiatrov, ale aj lekárov prvého kontaktu poskytuje dôkladné posúdenie aktuálneho stavu:

  • Pamäti vo všetkých jej zložkách (vštiepivosť, posúdenie schopnosti procesu učenia, výbavnosti z krátko aj dlhodobej pamäti, posúdenie vplyvu interferencie na pamäť a iné aspekty mnestických funkcií). Nezanedbateľným benefitom je zhodnotenie a odlíšenie ľahkej kognitívnej poruchy  (MCI) a jej špecifikácie od demencie.
  • Diferenciálna diagnostika jednotlivých typov demencií ( demencie kortikálne, subkortikálne, zmiešanej etiológie). Skorá diagnostika takýchto stavov Vám môže pomôcť k skoršej liečbe a tým aj k spomaleniu procesu degeneratívnych zmien.
  • Pozornosti vo všetkých jej zložkách (koncentrácia, distribúcia a i.) a ostaných procesov súvisiacich s optimálnym výkonom jednotlivca ( exekutívne funkcie, rýchlosť reakcií a i.).
  • Posúdenie behaviorálnych zmien pri ochoreniach nervového systému, čo spolu s vyššie spomenutou diagnostikou je dôležité aj z forenzného hľadiska napr. pri posudzovaní vydávania rozhodnutí o schopnosti viesť motorové vozidlo u skupín vodičov, ktorí nepodliehajú povinne vyšetreniu u dopravného psychológa (dôležité najmä v praxi praktických lekárov).
  • Diagnostika a rehabilitácia špecifických porúch vznikajúcich po ložiskových mozgových léziách akými sú agnózie, apraxie, neglekt a iné pomerne ťažké poruchy, ktoré v bežnej klinickej praxi lekára a klinického psychológa nie sú často rozpoznané, resp. správne posúdené.
  • Základná diagnostika porúch reči (afázií) po traumách hlavy a cievnych príhodách.
     

Neuropsychologická rehabilitácia pri degeneratívnych ochoreniach a cerebrálnych léziách rôznej etiológie slúži na obnovu a zlepšenie  kognitívnych funkcií. Poskytujeme aj tréning kognitívnych funkcií pre populáciu v produktívnom veku na zlepšenie a optimalizáciu výkonu, ktorý je „šitý na mieru“.

Naše služby patria pod zdravotnú starostlivosť, teda je ich možné využívať
aj osobne alebo online (cez skype, zoom, what's up).

Na základe vyjadrenia MZ SR a SKP psychologické ambulancie zabezpečujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Za porozumenie ďakujeme.