Hypnóza, relaxácia

O hypnotickom stave ako stave vedomia majú mnohí ľudia skreslené predstavy. Stáva sa, že klienti odmietajú aplikáciu hypnózy z obavy, že budú vydaní napospas hypnotizérovi. Skutočnosťou však je, že nikoho nemožno hypnotizovať proti jeho vôli a že v hypnotickom stave neurobí nič, s čím by nesúhlasil aj pri plnom vedomí.

Hypnóza je dočasne zmenený psychický stav, ktorý je charakterizovaný zvýšenou sugestibilitou, vzťahom medzi hypnotizérom a hypnotizovaným a zmeneným stavom vedomia. Počas hypnózy prebieha medzi klientom a terapeutom stály kontakt, tzv raport. To znamená, že klient počuje a vníma všetko, čo sa okolo neho hovorí a odohráva, každý to však prežíva osobitým spôsobom. Terapeut privedie klienta do požadovaného stavu, čím pripraví podvedomie prijať sugesciu (naprogramovať ho), ktorá je pre terapiu vhodná alebo na ktorej sa dohodli s klientom, aby sa dosiahol požadovaný cieľ. Sugescia je tým účinnejšia, čím viac krát je opakovaná. Väčšinou je potrebných päť až dvadsať terapií, veľa záleží na hypnabilite klienta a zložitosti jeho problému.

Hypnózu charakterizujú tieto znaky:

  • Selektívne sa zvyšuje pozornosť voči zadávanej sugescii
  • Klient počuje každé slovo a každý zvuk
  • Vedomie klienta je zúžené, ale bdelé
  • Orientácia v čase a priestore zostáva zachovaná
  • Klient si zážitky z hypnózy pamätá, ak sa mu nevsugeruje, že si ich pamätať nebude
  • Hypnotizovaný reaguje na oslovenie.

Možnosti použitia hypnózy sú veľmi široké. Ako príklady môžeme uviesť niektoré poruchy či problémy, pri ktorých sa hypnóza používa - bolesti rôznych typov, tremor rúk, tiky, poruchy reči, tréma, neistota, obezita, rôzne závislostí, dyssomnie, insomnia, nedostatok sebaovládania, psychosomatické problémy, dermatologické problémy, pôrod (zníženie stresu, bolestí, pôrod v hypnóze)

Relaxačné metódy vychádzajú z poznatkov o vzájomnej súvislosti medzi trom faktormi: psychickou tenziou, funkčným stavom vegetatívnej nervovej sústavy a napätím svalstva. Keďže tonus svalstva sa dá meniť pomocou vôle, dá sa pomocou zámernej svalovej relaxácie dosiahnuť psychické uvoľnenie a i ovplyvnenie orgánových funkcií riadených vegetatívnou nervovou sústavou.

Relaxácia vyžaduje od klienta ochotu ponoriť sa do stavu uvoľnenia, obmedzenia vonkajších podnetov, koncentrácie na zadávané formulky. Prebieha zvyčajne v pohodlnej polohe, či už v sede alebo v ľahu. Medzi najznámejšie patria autogénny tréning od J.H. Schultza, Jacobsonova progresívna relaxácia alebo ďalšie techniky využívajúce imagináciu klienta.

Naše služby patria pod zdravotnú starostlivosť, teda je ich možné využívať
aj osobne alebo online (cez skype, zoom, what's up).

Na základe vyjadrenia MZ SR a SKP psychologické ambulancie zabezpečujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Za porozumenie ďakujeme.