Náš tím

foto vankoMgr. Štefan Vanko, PhD.

klinický psychológ a psychoterapeut
Pracujem a pôsobím dlhodobo na viacerých špecializovaných pracoviskách v štátnej, neštátnej aj súkromnej sfére – na Psychiatrickom oddelení v UNB Petržalka, v OZ Brána do života, učím na Katedre psychológie FiF UK a organizujem vzdelávanie pre psychológov. Som člen Rady Slovenskej komory psychológov, člen Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, akreditovaný Gestalt psychoterapeut. Zaoberám sa sexuálnymi poruchami, individuálnou a párovou psychoterapiou, psychodiagnostikou a dopravnou psychológiou.

foto pribisovaPhDr. Karin Pribišová

klinická psychologička a neuropsychológ
Viac ako dve desaťročia pôsobím na neurologickej klinike. Práca s ľuďmi po cievnych mozgových príhodách, pacientmi s demenciou, sklerózou multiplex, Parkinsonovou chorobou, či inými neurologickými diagnózami profilovali môj odborný aj ľudský záujem o neuropsychológiu. V špecificky orientovanej diagnostike a neuropsychologickej rehabilitácii sa snažím o to, aby pacient a jeho blízki dokázali čo najlepšie zvládnuť novú životnú situáciu. Zaujímam sa o prácu s pacientmi v kóme a zmenených stavoch vedomia, v tomto smere sa aj vzdelávam. Publikujem a školím mladšiu generáciu klinických psychológov v neuropsychológii.

foto skowronMgr. Katarína Skowron

psychoterapeut a liečebný pedagóg
Pracujem s deťmi, ktoré majú problémy so školskou výkonnosťou a správaním na báze ADHD, vývinových porúch učenia, ale i iných nepriaznivých životných okolností (neúplná rodina, rozvod,  narušené vzťahy, úmrtie blízkeho človeka a iné). Môžu mať prejavy porúch správania vo forme negativizmu, záškoláctva, šikanovania, nerešpektovania autorít a spoločenských noriem. Ako liečebný pedagóg a psychoterapeut využívam terapeutické techniky  KBT, Gestalt a naratívnej terapie. Deti často jednajú v rozpore s tým, ako sa cítia, niekedy sa nevedia vyrovnať so svetom okolo seba a tak sa začnú brániť, provokovať. Prostredníctvom vzťahu s dieťaťom sa snažím vytvoriť priestor, v ktorom sa môže bezpečne vyjadriť a prežívať svoje emócie, pomenovať, čo je skryté a pokúsiť sa to spracovať a nájsť adaptívnejšie spôsoby zvládania situácií, ktoré napomáhajú jeho rastu, zmene sebaobrazu a tým i správania.

foto zabkayovaMgr. Alena Žabkayová

klinický psychológ a psychoterapeut
Vo svojej praxi sa orientujem prevažne na individuálnu psychoterapiu, prevenciu a pomáham s vyrovnávaním sa s traumami a neočakávanými situáciami (strata, úmrtie, rozchod s partnerom , traumatický zážitok, úzkosti, panické stavy, smútok...). Mám dlhoročnú klinickú skúsenosť z Ružinovskej nemocnice, kde som sa venovala psychodiagnostike a psychoterapii u pacientov s ochoreniami pohybového aparátu, po úrazoch hlavy a cievnych príhodách a s prácou v Ozbrojených silách SR, ktorá ma priviedla k práci s ľuďmi, ktorým sa stalo nešťastie alebo boli ich svedkom (letecké nešťastie, pracovné úrazy..). Vo svojej práci využívam rôzne psychoterapeutické smery, techniky ( EMDR, psychoanalyticky orientovaná psychoterapia, terapia zameraná na riešenie, relaxačné, stabilizačné technik).

Mgr. Zuzana Vankováfoto vankova

psychologička
Mám viacročné skúsenosti s psychodiagnostikou v rôznych sférach (pracovná psychológia, školská psychológia, sociálne inštitúcie...) a aj s výberom pracovníkov na rôzne pracovné pozície. Mám ukončený Gestalt psychoterapeutický výcvik, ako terapeut využívam okrem Gestaltu, relaxačných metód aj arteterapeutické tvorivé techniky. Sústreďujem sa na prácu s dospelými a adolescentmifoto jandovaPhDr. Katarína Jandová, PhD.

klinická psychologička
Vediem  psychoprofylaktickú prípravu na pôrod a cvičenia pre tehotné ženy. Mám  bohatú a dlhoročnú skúsenosť z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UNB Bratislava /od roku 1987/,  pôsobila som vo Výskumnom ústave humánnej bioklimatológie a  zároveň som externou pedagogičkou na Katedre psychológie FFUK Bratislava, kde prednášam psychosomatiku v gynekológii a pôrodníctve. Publikačne sa zameriavam na popôrodné poruchy, psychológiu v období klimaktéria a problematiku súvisiacu so sexualitou.

foto palusovaMgr. Helga Palušová

psychologička a psychoterapeutka
Moje odborné aktivity sa sústreďujú predovšetkým na tri oblasti. Individuálna a skupinová psychoterapia, manažérske semináre osobnostného rastu a popularizácia psychologického poradenstva v médiách. Som akreditovaná Gestalt psychoterapeutka, pracujem však integratívnym štýlom a som stotožnená taktiež s princípmi logoterapie (dôležitosť nájdenia zmyslu života pre psychické zdravie) a humanistickej psychológie (človek a jeho prežívanie ako najvyššia hodnota). Tiež sa v práci sústredím radšej na to funkčné a zdravé v osobnosti človeka, než na prílišné zameriavanie sa na deficity a slabosti. Verím, že oslovovaním zdrojov podpory a kompetentnosti človeka, sa celkom prirodzene zmenšuje to, čo je nefunkčné. Optimálny rozvoj potenciálu osobnosti a jej nepretržitý rast a dozrievanie sú mojim profesionálnym krédom v práci s klientmi.

foto pitkovaMgr. Ivana Fraňová

Psychologička
Zameriavam sa na prácu s deťmi, od predškolského veku, adolescentov, mladých dospelých až po ich príbuzných a rodinné systémy, v ktorých spolu žijú. Niekoľko rokov som pracovala s deťmi a rodinami, žijúcimi v rizikovom prostredí, a s rodinami s dieťaťom s ADHD a ADD. Systemický Model rastu Virginie Satirovej, ktorý používam, mi umožňuje účinne viesť klientov k napojeniu sa na svoje zdroje a zdravé časti. Vďaka tomu, sa môžu vydať na cestu zmeny, ponechať si pravidlá a presvedčenia, ktoré im slúžia, transformovať tie, ktoré im bránia v raste, pridať nové. Verím, že zmena je vždy možná. Nemôžeme zmeniť minulé udalosti, avšak môžeme zmeniť, to, aký majú na nás dopad. Pre deti býva ťažké sformulovať, to, čo ich ťaží do slov, preto používam terapiu hrou v pieskovisku.  Vytváraním obrázkov pomocou figúrok, môžu bezpečným spôsobom vynoriť emócie a zážitky, a liečiť tak miesta, ktoré ich ťažia. Zaujímajú ma aj doplnkové formy terapie – arteterapia, so svojou border kóliou Ayshou sa venujem canisterapii.

foto abelova thMgr. Veronika Ábelová

Psychológ (Pôsobí v Senci)
Venujem sa najmä terapii a diagnostike detí, rodinnej a párovej terapii. V mojej práci je ústredné zameranie sa na zdroje klienta a systémový pohľad- t.j. predpoklad, že každý problém má aj vzťahovú dimenziu, ktorá ku jeho rozvoju prispieva. Človek navyše od narodenia žije v systémoch formujúcich jeho spôsoby nazerania na svet. Tieto presvedčenia môžu byť často dysfunkčné a spôsobovať, že sa chytíme do pasce tzv. problémového príbehu. Pri svojej práci preto často do terapie zahŕňam aj ostatných členov rodiny a využívam pri tom postupy naratívnej a na riešenie orientovanej psychoterapie.
Vo svojej ďalšej praxi sa venujem predovšetkým práci s deťmi a ich rodinami v rámci ústavnej starostlivosti. Som taktiež zakladajúcim členom a predsedom občianskeho združenia OZ Vetami... Pomoc a rozvoj duševného zdravia, ktoré poskytuje pomoc ľuďom nachádzajúcim sa v ťažkých životných situáciách.

foto bogyaiovaMUDr. Silvia Bogyaiová

Psychiatrička
V oblasti psychiatrie pôsobím viac ako dvadsať rokov. V súčasnosti pracujem v dennom psychiatrickom stacionári pre dospelých pacientov, kde naplno využívam svoj záujem o skĺbenie potenciálu psychofarmakoterapie a individuálnej psychoterapie v zmysle ponúknutia komplexného spektra možností pre liečbu pacienta. V rámci práce lekára na psychiatrickej ambulancii pre dospelých som sa zúčastnila viacerých klinických štúdií v oblasti výskumu a vývoja nových psychofarmák. Mám predchádzajúce dlhoročné skúsenosti z pedopsychiatrickej praxe ako lekár na oddelení Kliniky detskej psychiatrie DFNsP, ktorá je zameraná na diagnostiku a liečbu celého spektra psychických porúch u detí a adolescentov. Tu som nadobudla presvedčenie, ako je veľmi dôležité liečiť nielen detského pacienta, ale pracovať komplexne s celou rodinou. Toto podmienilo môj záujem o rodinnú psychoterapiu podľa Virginie Satirovej, ktorá okrem iného poukazuje na to, ako pocity nízkeho sebahodnotenia u človeka úzko súvisia s rôznymi spôsobmi komunikácie, ako napr. obviňovanie alebo intelektualizácia. Práca psychiatra ma priviedla tiež k vzdelávaniu v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii, ktorá využíva v relaxácii navodené imaginácie, pričom terapeut prostredníctvom dialógu s pacientom poskytuje empatické pochopenie, možnosť konfrontácie s konfliktnými situáciami v živote, vedie k novým spôsobom správania a utvárania vzťahov. Zmysluplná je pre mňa celostná medicína, ktorá hľadá príčiny vzniku ochorení na úrovni fyzickej, mentálnej aj emocionálnej a následná liečba v podmienkach vybudovanej vzájomnej dôvery medzi lekárom a pacientom.

foto luptak david4

Mgr. David Lupták

Psychológ
V minulosti som pracoval v akademickom výskume, pôsobil som ako ko-terapeut v skupinovej terapii problémovej mládeže, pracoval som taktiež s ľuďmi s mentálnym postihnutím rôzneho druhu. V súčasnosti pôsobím ako psychológ v OZ Brána do života. Absolvoval som psychoterapeutický výcvik na českom Inštitúte aplikovanej psychoanalýzy IAPSA. Venujem sa hlavne individuálnej psychoterapii najmä mladistvých a mladých dospelých, sexuálnym poruchám a problémom sexuálnej identity, ako aj psychodiagnostike. Som členom Slovenskej spoločnosti pre psychoananlytickú psychoterapiu.

foto anyalaiova maria

Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

Psychologička (Pôsobí v Bratislave a v Myjave)
20 rokov som pracovala s deťmi v prostredí školy a štátneho poradenského zariadenia, mám skúsenosti so psychodiagnostikou, poradenstvom aj terapiou detí (poruchy učenia, správania a poruchy detského vývinu) a psychodiagnostikou dospelých v korporátnom prostredí.
Absolvovala som psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalite. Zameriavam sa na skupinovú aj individuálnu krízovú intervenciu detí aj dospelých, terapiu traumy detí, prípravu na záver života- sprevádzanie umierajúcich detí, ich blízkych a pozostalých po strate a smútkové a rozlúčkové obrady pre pozostalých. Vzdelávam psychológov a sociálnych pracovníkov v poskytovaní skupinovej krízovej intervencie a v používaní kreatívnych terapeutických techník. Zaoberám sa podporou psychickej odolnosti detí a dospelých individuálnou aj skupinovou formou. Pracujem pre n.o.Otvorená náruč v Piešťanoch pre obete domáceho násilia. Som kandidátkou supervízie, členkou EASC (Európska asociácia pre supervíziu a koučing).

foto vitkova katarina

Mgr. Katarína Vítková

Psychologička a arteterapeutka (Pôsobí v Myjave)
Vyštudovala som psychológiu na FF Masarykovej univerzity v Brne. V rokoch 2004 - 2006 som viedla Ligu za duševné zdravie ako jej výkonná riaditeľka a v tomto období som sa zároveň ďalej  vzdelávala v psychoterapii v Geštalt prístupe. Mám vyše desať ročnú skúsenosť ako psychoterapeutka a arteterapeutka v klinickej a privátnej praxi. V súčastnosti pôsobím v súkromnej poradenskej praxi Bratislave a ambulancii klinickej psychológie v meste Myjava. Tu vediem aj  “Atelér duše” –ktorý umožňuje zúčastneným ponoriť sa v umeleckej či menej umeleckej činnosti do svojej duše a prichádzať na to, čo potrebuje.
Som zakladajúcou členkou OZ Anabell na Slovensku (občianske združenie na pomoc ľuďom s poruchami príjmu potravy PPP). Okrem pomoci pri poruchách príjmu potravy sa zameriavam na  tvorivý prístup k akémukoľvek stavu krízy ľudského ducha aj tela. Vzdelávam sa terapii traumy. Pracujem s dospelými jednotlivcami a s pármi.

foto gabor dusan

Mgr. et Mgr. Dušan Gábor

Psychológ
V minulosti som pracoval v korporátnej oblasti. Venujem sa psychodiagnostike v klinickej, dopravnej, poradenskej a pracovnej psychológii, v psychologickom poradenstve pre dospelých, v párovom poradenstve/ terapii a v profesionálnom/ kariérovom poradenstve.
Momentálne som absolventom dlhodobého výcviku Gestalt psychoterapie, ďalej krátkodobého výcviku v bodypsychoterapii, výcvikov v párovom poradenstve a terapii, autogénneho tréningu a klinickej hypnóze.
V oblasti psychodiagnostiky sa venujem projektívnym technikám (Rorschach, TAT, Handtest atď.) a rôznym výkonovým testom a testom osobnosti.
Komunikujem plynule slovom aj písmom v anglickom jazyku.
Som členom British Psychological Society Register of Qualifications in Test Use.

foto ziakova kosikova

Mgr. Katarína Žiaková Košíková, PhD.

Psychologička
Venujem sa prevažne psychodiagnostike a psychoterapii dospelých. V minulosti som pracovala na psychiatrickom oddelení, v súkromnej ambulancii klinického psychológa a okrem iného sa venovala aj psychologickému výskumu na SAV a prednášala študentom psychológie na Univerzite Komenského. Momentálne som frekventantka dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii a moje ťažisko záujmu sa sústreďuje na terapeutickú prácu s dospelými klientmi. Snažím sa byť terapeuticky s iným človekom a vytvoriť bezpečný priestor, v ktorom je možné byť aj s bolesťou, strachom,v ťažkých chvíľach a zároveň veriť v klientovu vrodenú schopnosť robiť pre seba to najlepšie čo v danej chvíli a v danej situácii dokáže, rešpektovať jeho rozhodnutia, prijímať jeho tempo, jeho potreby a tak ho sprevádzať na ceste rastu.