Ambulancia Bratislava - Nové mesto - Guthaus

foto vankoMgr. Štefan Vanko, PhD.

klinický psychológ a psychoterapeut
Pracujem a pôsobím dlhodobo na viacerých špecializovaných pracoviskách v štátnej, neštátnej aj súkromnej sfére – na Psychiatrickom oddelení v UNB Petržalka, v OZ Brána do života, učím na Katedre psychológie FiF UK a organizujem vzdelávanie pre psychológov. Som člen Rady Slovenskej komory psychológov, člen Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, akreditovaný Gestalt psychoterapeut. Zaoberám sa sexuálnymi poruchami, individuálnou a párovou psychoterapiou, psychodiagnostikou a dopravnou psychológiou.

foto pribisovaPhDr. Karin Pribišová

klinická psychologička a neuropsychológ (v rámci ambulancie poskytuje len supervízne služby pre našu ambulanciu)
Viac ako dve desaťročia pôsobím na neurologickej klinike. Práca s ľuďmi po cievnych mozgových príhodách, pacientmi s demenciou, sklerózou multiplex, Parkinsonovou chorobou, či inými neurologickými diagnózami profilovali môj odborný aj ľudský záujem o neuropsychológiu. V špecificky orientovanej diagnostike a neuropsychologickej rehabilitácii sa snažím o to, aby pacient a jeho blízki dokázali čo najlepšie zvládnuť novú životnú situáciu. Zaujímam sa o prácu s pacientmi v kóme a zmenených stavoch vedomia, v tomto smere sa aj vzdelávam. Publikujem a školím mladšiu generáciu klinických psychológov v neuropsychológii.

foto skowronMgr. Katarína Skowron

psychoterapeut a liečebný pedagóg
Pracujem s deťmi, ktoré majú problémy so školskou výkonnosťou a správaním na báze ADHD, vývinových porúch učenia, ale i iných nepriaznivých životných okolností (neúplná rodina, rozvod,  narušené vzťahy, úmrtie blízkeho človeka a iné). Môžu mať prejavy porúch správania vo forme negativizmu, záškoláctva, šikanovania, nerešpektovania autorít a spoločenských noriem. Ako liečebný pedagóg a psychoterapeut využívam terapeutické techniky  KBT, Gestalt a naratívnej terapie. Deti často jednajú v rozpore s tým, ako sa cítia, niekedy sa nevedia vyrovnať so svetom okolo seba a tak sa začnú brániť, provokovať. Prostredníctvom vzťahu s dieťaťom sa snažím vytvoriť priestor, v ktorom sa môže bezpečne vyjadriť a prežívať svoje emócie, pomenovať, čo je skryté a pokúsiť sa to spracovať a nájsť adaptívnejšie spôsoby zvládania situácií, ktoré napomáhajú jeho rastu, zmene sebaobrazu a tým i správania.

foto zabkayovaMgr. Alena Žabkayová

klinický psychológ a psychoterapeut
(v rámci ambulancie poskytuje služby odborného garanta pre našu ambulanciu)
Vo svojej praxi sa orientujem prevažne na individuálnu psychoterapiu, prevenciu a pomáham s vyrovnávaním sa s traumami a neočakávanými situáciami (strata, úmrtie, rozchod s partnerom , traumatický zážitok, úzkosti, panické stavy, smútok...). Mám dlhoročnú klinickú skúsenosť z Ružinovskej nemocnice, kde som sa venovala psychodiagnostike a psychoterapii u pacientov s ochoreniami pohybového aparátu, po úrazoch hlavy a cievnych príhodách a s prácou v Ozbrojených silách SR, ktorá ma priviedla k práci s ľuďmi, ktorým sa stalo nešťastie alebo boli ich svedkom (letecké nešťastie, pracovné úrazy..). Vo svojej práci využívam rôzne psychoterapeutické smery, techniky ( EMDR, psychoanalyticky orientovaná psychoterapia, terapia zameraná na riešenie, relaxačné, stabilizačné technik).

Mgr. Zuzana Vankováfoto vankova

psychologička
Mám viacročné skúsenosti s psychodiagnostikou v rôznych sférach (pracovná psychológia, školská psychológia, sociálne inštitúcie...) a aj s výberom pracovníkov na rôzne pracovné pozície. Mám ukončený Gestalt psychoterapeutický výcvik, ako terapeut využívam okrem Gestaltu, relaxačných metód aj arteterapeutické tvorivé techniky. Sústreďujem sa na prácu s dospelými a adolescentmi

 

foto bogyaiovaMUDr. Silvia Bogyaiová

Psychiatrička
V rámci ambulancie poskytuje služby odborného garanta pre našu ambulanciu
V oblasti psychiatrie pôsobím viac ako dvadsať rokov. V súčasnosti pracujem v dennom psychiatrickom stacionári pre dospelých pacientov, kde naplno využívam svoj záujem o skĺbenie potenciálu psychofarmakoterapie a individuálnej psychoterapie v zmysle ponúknutia komplexného spektra možností pre liečbu pacienta. V rámci práce lekára na psychiatrickej ambulancii pre dospelých som sa zúčastnila viacerých klinických štúdií v oblasti výskumu a vývoja nových psychofarmák. Mám predchádzajúce dlhoročné skúsenosti z pedopsychiatrickej praxe ako lekár na oddelení Kliniky detskej psychiatrie DFNsP, ktorá je zameraná na diagnostiku a liečbu celého spektra psychických porúch u detí a adolescentov. Tu som nadobudla presvedčenie, ako je veľmi dôležité liečiť nielen detského pacienta, ale pracovať komplexne s celou rodinou. Toto podmienilo môj záujem o rodinnú psychoterapiu podľa Virginie Satirovej, ktorá okrem iného poukazuje na to, ako pocity nízkeho sebahodnotenia u človeka úzko súvisia s rôznymi spôsobmi komunikácie, ako napr. obviňovanie alebo intelektualizácia. Práca psychiatra ma priviedla tiež k vzdelávaniu v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii, ktorá využíva v relaxácii navodené imaginácie, pričom terapeut prostredníctvom dialógu s pacientom poskytuje empatické pochopenie, možnosť konfrontácie s konfliktnými situáciami v živote, vedie k novým spôsobom správania a utvárania vzťahov. Zmysluplná je pre mňa celostná medicína, ktorá hľadá príčiny vzniku ochorení na úrovni fyzickej, mentálnej aj emocionálnej a následná liečba v podmienkach vybudovanej vzájomnej dôvery medzi lekárom a pacientom.

foto luptak david4

Mgr. David Lupták

Psychológ (Pôsobí v Bratislave a v Myjave)
V minulosti som pracoval v akademickom výskume, pôsobil som ako ko-terapeut v skupinovej terapii problémovej mládeže, pracoval som taktiež s ľuďmi s mentálnym postihnutím rôzneho druhu. V súčasnosti pôsobím ako psychológ v OZ Brána do života. Absolvoval som psychoterapeutický výcvik na českom Inštitúte aplikovanej psychoanalýzy IAPSA. Venujem sa hlavne individuálnej psychoterapii najmä mladistvých a mladých dospelých, sexuálnym poruchám a problémom sexuálnej identity, ako aj psychodiagnostike. Som členom Slovenskej spoločnosti pre psychoananlytickú psychoterapiu.

 

foto gabor dusan

Mgr. et Mgr. Dušan Gábor

Psychológ
Venujem sa psychoterapii pre adolescentov, dospelým individuálnym klientom a párom a taktiež psychodiagnostike.
Psychoterapeuticky pracujem s úzkostnými a panickými stavmi, depresiami, závislosťami, poruchami osobnosti, psychickými traumami, s párovými, vzťahovými a partnerskými problémami. Taktiež pracujem s problémami v intímnej oblasti s individuálnymi klientami a s pármi (heterosexuálnymi a LGBTQ+), so sexuálnymi dysfunkciami, s poruchami sexuálneho prežívania, problémami sexuálneho kompulzívneho správania, závislosťou na porne.
Absolvoval som dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Geštalt modalite, výcvik v práci s traumou (EMDR), výcvik v integratívnej psychosexuálnej terapii, výcviky a kurzy v párovej a rodinnej terapii.
Som členom Slovenskej komory psychológov, člen združenia Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a som zapísaný v zozname psychoterapeutov v College of Sexual and Relationship Therapists (COSRT) vo Veľkej Británii. Pracujem aj v anglickom jazyku.

foto gabor dusan

Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

Psychologička (Pôsobí v Bratislave a v Myjave)
20 rokov som pracovala s deťmi v prostredí školy a štátneho poradenského zariadenia, mám skúsenosti so psychodiagnostikou, poradenstvom aj terapiou detí (poruchy učenia, správania a poruchy detského vývinu) a psychodiagnostikou dospelých v korporátnom prostredí.
Absolvovala som psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalite. Zameriavam sa na skupinovú aj individuálnu krízovú intervenciu detí aj dospelých, terapiu traumy detí, prípravu na záver života- sprevádzanie umierajúcich detí, ich blízkych a pozostalých po strate a smútkové a rozlúčkové obrady pre pozostalých. Vzdelávam psychológov a sociálnych pracovníkov v poskytovaní skupinovej krízovej intervencie a v používaní kreatívnych terapeutických techník. Zaoberám sa podporou psychickej odolnosti detí a dospelých individuálnou aj skupinovou formou. Pracujem pre n.o.Otvorená náruč v Piešťanoch pre obete domáceho násilia. Som kandidátkou supervízie, členkou EASC (Európska asociácia pre supervíziu a koučing).

foto gabor dusan

Dr. Magda Frecer

Psychiatrička
V ambulancii Psyche Educa pracujem ako psychiatrička. Mám atestáciu v odbore psychiatria so zameraním na dospelých klientov. Som tiež absolventkou dlhodobého výcviku v Gestalt psychoterapii, výcviku v EMDR terapii a Body-psychoterapii. Školila som sa v rozličných relaxačných a stabilizačných technikách, ako aj iných nefarmakologických prístupoch. Profesne mám vyše 15-ročnú prax ako psychiatrička na akútnom psychiatrickom oddelení, psychiatrickej ambulancii a dennom psychiatrickom stacionári. Pracujem so širokým spektrom ťažkostí, ktoré sa prejavujú narušením psychického a telesného zdravia. Pracujem v slovenčine, poľštine a angličtine.

foto gabor dusan

Mgr. Michaela Rybanská

Psychologička (Pôsobí v Bratislave a v Senci)
Vo svojej práci s klientom používam naratívny a na riešenie orientovaný prístup. Schopnosť nahliadať na klienta ako jedinečnú bytosť bez prizmy predsudkov a stereotypov uplatňujem pri práci s jednotlivcami a skupinami aj v dennom psychiatrickom stacionári. V minulosti som pracovala s deťmi s ADHD ako aj s deťmi s pásmom autistického spektra. V ambulancii sa venujem okrem terapeutickej práci aj psychodiagnostike.

 

foto gabor dusan

PhDr. Natália Dobrotková

Psychoterapeut a sociálny pracovník (Pôsobí v Bratislave a v Senci)

Poradenstvu a psychoterapii sa venujem od roku 2005. Mám skúsenosti v štátnom aj súkromnom sektore. Vo svojej práci sa venujem párom, rodinám a deťom, ktorí potrebujú pomoc a podporu pri riešení výchovných problémov, konfliktov v rodine, v manželských a partnerských krízach, podporu rodičovských zručností, partnerské, manželské a rodinné poradenstvo pred založením rodiny, poradenstvo ak prichádza do rodiny ďalší súrodenec, s rodinami, ktoré sú v evidencii ÚPSVaR - SPODaSK (v čase pred, počas a po rozvode - rodičovský konflikt, striedavá osobná starostlivosť, výchovné problémy, deti umiestnené v Centrách pre deti a rodiny). Som členkou Slovenskej psychoterapautickej spoločnosti, som členkou Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, akreditovaný psychoterapeut v psychoterapii zameranej na človeka podľa C. Rogersa (PCA), terapeutka  Pevného objatia podľa Dr. Jiřiny Prekop, terapeut pod supervíziou  - Párová a rodinná psychoanalytická psychoterapia ČR. Výsledkom našej spoločnej práce v terapii  by mala byť celkom jednoduchá skutočnosť, že sa Vám bude žiť lepšie.

foto gabor dusan

Mgr. Eva Málišová

Psychológ (na materskej dovolenke)
Počas štúdia na VŠ som naberala skúsenosti v stacionároch pre psychiatrických pacientov, ako aj pre mladých ľudí s ťažšími formami autizmu. V rámci postgraduálneho štúdia som sa aktívne podieľala na štandardizácii neuropsychologickej testovej batérie NEUROPSY, bližšie som sa venovala kognitívnym deficitom u ľudí s depresiou. Mám tiež niekoľkoročnú prax s diagnostikou kognitívnych a školských schopností u detí. Aktuálne sa venujem najmä klinicko-psychologickej a neuropsychologickej diagnostike dospelých a individuálnym terapiám dospelých, som zaradená vo výcviku v Gestalt psychoterapii.

 

foto gabor dusan

Mgr. Peter Hanus

Psychológ (pôsobí v Bratislave a Senci)
V 2017 som skončil štúdium psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave, odvtedy som pracoval v ambulancii klinického psychológa, kde som sa venoval diagnostike a terapiám dospelých. Po čase aj diagnostike detí (poruchy učenia, správanie a i.) v rámci súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva (t.č. som frekventantom dlhodobého výcviku Gestalt psychoterapie).
Aktuálne sa vo svojej práci sa venujem terapii dospelých, terapii detí a diagnostike detí. S klientom či už dospelým alebo detským sa snažím stretnúť ako človek s človekom. Snažím sa byť pre neho oporou, tým, ktorý mu otvorene načúva, neobviňuje, nesúdi, ale prijíma ho takého aký je. Tým, ktorý chce porozumieť jeho ťažkostiam, aby sme mohli spolu prejsť cestou ich porozumenia, spracovania a v konečnom dôsledku väčšej spokojnosti, radosti a slobody. Slobody vybrať si žiť inak, ako som žil doteraz.

 

foto gabor dusan

Mgr. Tatiana Čorbová

Psychologička
Magisterské štúdium psychológie som absolvovala na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Počas štúdia som bola zapísaná do programu Erasmus v Mníchove v odbore Psychology in Learning Science. V priebehu vysokej školy som pôsobila v internetovej poradni pre mladých, ďalej v detskom domove či rôznych aktivitách pre deti a mládež. Mám skúsenosti zo psychiatrického oddelenia v nemocnici a psychiatrického stacionáru. V pedagogicko-psychologickom centre som sa venovala poradenstvu dospelým, diagnostike a terapii deti a mladistvých. Aktuálne som v dlhodobom terapeutickom výcviku v Gestalt psychoterapii, ďalej som absolvovala vzdelávací kurz smútkového poradenstva v neziskovej organizácii Plamienok či kurz krízovej intervencie.

 

foto gabor dusanMgr. Rebeka Grexová

Psychologička
Vyštudovala som psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Už počas štúdia som naberala skúsenosti ako dištančná konzultantka na Linke detskej istoty, kde som sa venovala telefonickému poradenstvu pre deti a mládež. Po ukončení vysokej školy som pracovala na akútnom psychiatrickom oddelení pre dospelých v Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, kde bolo náplňou mojej práce najmä psychodiagnostické vyšetrenia u hospitalizovaných pacientov a bazálna individuálna psychoterapia. Aktuálne som zaradená v špecializačnom štúdiu klinickej psychológie a som frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Kognitívno-behaviorálnej psychoterapii. V procese psychoterapie nesľubujem zázraky na počkanie, ale verím, že vzájomnou spoluprácou dokážeme docieliť, aby sa vám žilo trochu ľahšie a s väčším porozumením samému sebe.

foto gabor dusan

Mgr. Nikola Chyláková

Psychologička
Štúdium psychológie som absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas školy som sa zaujímala o diagnostiku dospelých, psychopatológiu a psychoterapiu. Počas štúdia som absolvovala viacero stáži na psychiatrických oddeleniach, kde som sa tiež v rámci svojej diplomovej práce venovala psychodiagnostike dospelých. Počas práce v CPPPaP a v súkromnej materskej škole som sa venovala predovšetkým diagnostike detí, poradenstvu pre dospelých a preventívnym programom. Aktuálne sa venujem diagnostike a terapiám dospelých, v čom sa chcem aj naďalej rozvíjať. Aktuálne som zaradená v špecializačnom štúdiu v odbore klinická psychológia na Univerzite Komenského.

Naše služby patria pod zdravotnú starostlivosť, teda je ich možné využívať
aj osobne alebo online (cez skype, zoom, what's up).

Na základe vyjadrenia MZ SR a SKP psychologické ambulancie zabezpečujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Za porozumenie ďakujeme.