Ambulacia Myjava

foto anyalaiova maria

Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

Psychologička (Pôsobí v Bratislave a v Myjave)
20 rokov som pracovala s deťmi v prostredí školy a štátneho poradenského zariadenia, mám skúsenosti so psychodiagnostikou, poradenstvom aj terapiou detí (poruchy učenia, správania a poruchy detského vývinu) a psychodiagnostikou dospelých v korporátnom prostredí.
Absolvovala som psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalite. Zameriavam sa na skupinovú aj individuálnu krízovú intervenciu detí aj dospelých, terapiu traumy detí, prípravu na záver života- sprevádzanie umierajúcich detí, ich blízkych a pozostalých po strate a smútkové a rozlúčkové obrady pre pozostalých. Vzdelávam psychológov a sociálnych pracovníkov v poskytovaní skupinovej krízovej intervencie a v používaní kreatívnych terapeutických techník. Zaoberám sa podporou psychickej odolnosti detí a dospelých individuálnou aj skupinovou formou. Pracujem pre n.o.Otvorená náruč v Piešťanoch pre obete domáceho násilia. Som kandidátkou supervízie, členkou EASC (Európska asociácia pre supervíziu a koučing).

foto vitkova katarina

Mgr. Katarína Vítková

Psychologička a arteterapeutka
Vyštudovala som psychológiu na FF Masarykovej univerzity v Brne. V rokoch 2004 - 2006 som viedla Ligu za duševné zdravie ako jej výkonná riaditeľka a v tomto období som sa zároveň ďalej  vzdelávala v psychoterapii v Geštalt prístupe. Mám vyše desať ročnú skúsenosť ako psychoterapeutka a arteterapeutka v klinickej a privátnej praxi. V súčastnosti pôsobím v súkromnej poradenskej praxi Bratislave a ambulancii klinickej psychológie v meste Myjava. Tu vediem aj  “Atelér duše” –ktorý umožňuje zúčastneným ponoriť sa v umeleckej či menej umeleckej činnosti do svojej duše a prichádzať na to, čo potrebuje.
Som zakladajúcou členkou OZ Anabell na Slovensku (občianske združenie na pomoc ľuďom s poruchami príjmu potravy PPP). Okrem pomoci pri poruchách príjmu potravy sa zameriavam na  tvorivý prístup k akémukoľvek stavu krízy ľudského ducha aj tela. Vzdelávam sa terapii traumy. Pracujem s dospelými jednotlivcami a s pármi.

foto vitkova katarina

Mgr. Dominika Petrášová

Psychologička (aktuálne na materskej dovolenke)
V roku 2016 som skončila vysokoškolské štúdium jednoodborovej psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave a následne som absolvovala prípravu na výkon práce v zdravotníctve na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Vo svojej praxi som sa venovala - a naďalej i venujem - deťom aj dospelým v oblasti školstva i zdravotníctva (detský domov, ambulancia klinickej psychológie, rehabilitačné centrum). Počas vysokoškolského štúdiu i po ňom som pôsobila štyri roky ako dobrovoľník a vo forme dištančného poradenstva poskytovala pomoc najmä mladým ľuďom (www.ipcko.sk), kde som sa venovala témam ako depresia, automutilácia, suicidalita, psychosomatika, poruchy príjmu potravy, sexualita, zmysel života, partnerské vzťahy, školské problémy, problémy v práci, násilie a problémy v rodine, psychoaktívne látky, psychické poruchy, sociálno-právna oblasť. V súčasnosti pôsobím v súkromnej materskej škole -  v psychologicko - pedagogickej oblasti sa venujem najmä aplikovaniu Montessori pedagogiky do praxe u najmladšej vekovej skupiny. Náplňou mojej práce na pozícií psychológa je vykonávanie krízovej intervencie, diagnostiky školskej zrelosti, relaxácie, rodičom poskytujem psychologické poradenstvo. Venujem sa emocionálnemu a kognitívnemu rozvoju detí vo veku 2,5 – 6 rokov. Taktiež sa zúčastňujem pri výsluchoch na kriminálnej polícií a pôsobím i v smere klinickej psychológie. Od roku 2017 som v Slovenskej komore psychológov. Mojím cieľom je neustále získavanie vedomostí a zručností prostredníctvom ďalšieho vzdelávania pre čo najefektívnejšiu a zmysluplnú prácu vo vzťahu s klientmi.

foto luptak david4

Mgr. David Lupták

Psychológ (Pôsobí v Bratislave a v Myjave)
V minulosti som pracoval v akademickom výskume, pôsobil som ako ko-terapeut v skupinovej terapii problémovej mládeže, pracoval som taktiež s ľuďmi s mentálnym postihnutím rôzneho druhu. V súčasnosti pôsobím ako psychológ v OZ Brána do života. Absolvoval som psychoterapeutický výcvik na českom Inštitúte aplikovanej psychoanalýzy IAPSA. Venujem sa hlavne individuálnej psychoterapii najmä mladistvých a mladých dospelých, sexuálnym poruchám a problémom sexuálnej identity, ako aj psychodiagnostike. Som členom Slovenskej spoločnosti pre psychoananlytickú psychoterapiu.

 

foto luptak david4

Mgr. Stanislav Michalský

Psychológ
Po vyštudovaní psychológie na UKF v Nitre som pracoval v dennom psychiatrickom stacionári, neskôr som pracoval ako krízový intervent pri dopravných nehodách, v rámci ktorých som sa zároveň venoval výskumu. Doposiaľ sa venujem najmä penitenciárnej psychológii – aktuálne v ÚVTOSaÚVV Leopoldov (predtým vo viacerých českých ústavoch vrátane detenčného ústavu v Brne), kde sa venujem závislostiam, klientom v hraničných životných situáciách, poruchám osobnosti, krízovej intervencii, suicidalite. Venujem sa primárne psychodiagnostike dospelých, popritom terapii zameranej na existenciálny prístup a logoterapiu.

 

foto luptak david4

Mgr. Jana Holienková, PhD.

Psychologička, psychoterapeutka
Som absolventkou jednoodborového štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde som úspešne obhájila aj dizertačnú prácu v programe Sociálna psychológia a psychológia práce a získala titul PhD. Počas vysokoškolského štúdia som získala mnohé praktické skúsenosti v rôznych oblastiach psychológie (napr. stážistka na psychiatrickej klinike, dobrovoľníčka v rámci terapeutického a vzdelávacieho programu Son-Rise pre deti a dospelých s poruchami autictického spektra, stážistka v Domove sociálnych služieb pre deti KAMPINO a pod.). Po ukončení vysokoškolského štúdia som pracovala ako psychologička v organizácii DSS PD Báhoň. Od roku 2013 pôsobím ako odborná asistentka na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, kde sa venujem, okrem vzdelávania a výskumu v oblasti sociálnej psychológie, aj psychologickému poradenstvu študentom a zamestnancom univerzity.
Od roku 2017 som frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Existenciálnej analýze a logoterapii. Vo svojej práci s klientmi využívam metódu existenciálnej analýzy, ktorá kladie dôraz na slobodu, autenticitu a zodpovednosť v živote človeka. Na terapiu nahliadam ako na priestor rozvíjania individuálneho potenciálu každého človeka vo svojej jedinečnosti a bohatosti. Pracujem prevažne s dospelými s rôznymi druhmi problémov.

Naše služby patria pod zdravotnú starostlivosť, teda je ich možné využívať
aj osobne alebo online (cez skype, zoom, what's up).

Na základe vyjadrenia MZ SR a SKP psychologické ambulancie zabezpečujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Za porozumenie ďakujeme.