Ambulancia Senec

foto ziakova kosikova

Mgr. Veronika Ábelová

Psychológ (Pôsobí v Senci)
Venujem sa najmä terapii a diagnostike detí, rodinnej a párovej terapii. V mojej práci je ústredné zameranie sa na zdroje klienta a systémový pohľad- t.j. predpoklad, že každý problém má aj vzťahovú dimenziu, ktorá ku jeho rozvoju prispieva. Človek navyše od narodenia žije v systémoch formujúcich jeho spôsoby nazerania na svet. Tieto presvedčenia môžu byť často dysfunkčné a spôsobovať, že sa chytíme do pasce tzv. problémového príbehu. Pri svojej práci preto často do terapie zahŕňam aj ostatných členov rodiny a využívam pri tom postupy naratívnej a na riešenie orientovanej psychoterapie.
Vo svojej ďalšej praxi sa venujem predovšetkým práci s deťmi a ich rodinami v rámci ústavnej starostlivosti. Som taktiež zakladajúcim členom a predsedom občianskeho združenia OZ Vetami... Pomoc a rozvoj duševného zdravia, ktoré poskytuje pomoc ľuďom nachádzajúcim sa v ťažkých životných situáciách.

foto ziakova kosikova

Mgr. Katarína Žiaková Košíková, PhD.

Psychologička
Venujem sa prevažne psychodiagnostike a psychoterapii dospelých. V minulosti som pracovala na psychiatrickom oddelení, v súkromnej ambulancii klinického psychológa a okrem iného sa venovala aj psychologickému výskumu na SAV a prednášala študentom psychológie na Univerzite Komenského. Momentálne som frekventantka dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii a moje ťažisko záujmu sa sústreďuje na terapeutickú prácu s dospelými klientmi. Snažím sa byť terapeuticky s iným človekom a vytvoriť bezpečný priestor, v ktorom je možné byť aj s bolesťou, strachom,v ťažkých chvíľach a zároveň veriť v klientovu vrodenú schopnosť robiť pre seba to najlepšie čo v danej chvíli a v danej situácii dokáže, rešpektovať jeho rozhodnutia, prijímať jeho tempo, jeho potreby a tak ho sprevádzať na ceste rastu.

foto gabor dusan

PhDr. Natália Dobrotková

Psychoterapeut a sociálny pracovník (Pôsobí v Bratislave a v Senci)

Poradenstvu a psychoterapii sa venujem od roku 2005. Mám skúsenosti v štátnom aj súkromnom sektore. Vo svojej práci sa venujem párom, rodinám a deťom, ktorí potrebujú pomoc a podporu pri riešení výchovných problémov, konfliktov v rodine, v manželských a partnerských krízach, podporu rodičovských zručností, partnerské, manželské a rodinné poradenstvo pred založením rodiny, poradenstvo ak prichádza do rodiny ďalší súrodenec, s rodinami, ktoré sú v evidencii ÚPSVaR - SPODaSK (v čase pred, počas a po rozvode - rodičovský konflikt, striedavá osobná starostlivosť, výchovné problémy, deti umiestnené v Centrách pre deti a rodiny). Som členkou Slovenskej psychoterapautickej spoločnosti, som členkou Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, akreditovaný psychoterapeut v psychoterapii zameranej na človeka podľa C. Rogersa (PCA), terapeutka  Pevného objatia podľa Dr. Jiřiny Prekop, terapeut pod supervíziou  - Párová a rodinná psychoanalytická psychoterapia ČR. Výsledkom našej spoločnej práce v terapii  by mala byť celkom jednoduchá skutočnosť, že sa Vám bude žiť lepšie.

foto luptak david4

Mgr. Jana Holienková, PhD.

Psychologička, psychoterapeutka
Som absolventkou jednoodborového štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde som úspešne obhájila aj dizertačnú prácu v programe Sociálna psychológia a psychológia práce a získala titul PhD. Počas vysokoškolského štúdia som získala mnohé praktické skúsenosti v rôznych oblastiach psychológie (napr. stážistka na psychiatrickej klinike, dobrovoľníčka v rámci terapeutického a vzdelávacieho programu Son-Rise pre deti a dospelých s poruchami autictického spektra, stážistka v Domove sociálnych služieb pre deti KAMPINO a pod.). Po ukončení vysokoškolského štúdia som pracovala ako psychologička v organizácii DSS PD Báhoň. Od roku 2013 pôsobím ako odborná asistentka na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, kde sa venujem, okrem vzdelávania a výskumu v oblasti sociálnej psychológie, aj psychologickému poradenstvu študentom a zamestnancom univerzity.
Od roku 2017 som frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Existenciálnej analýze a logoterapii. Vo svojej práci s klientmi využívam metódu existenciálnej analýzy, ktorá kladie dôraz na slobodu, autenticitu a zodpovednosť v živote človeka. Na terapiu nahliadam ako na priestor rozvíjania individuálneho potenciálu každého človeka vo svojej jedinečnosti a bohatosti. Pracujem prevažne s dospelými s rôznymi druhmi problémov.

foto luptak david4

Mgr. Lenka Čechová

Psychológ
Venujem sa práci s dospelými klientami, terapeutickému sprevádzaniu a psychodiagnostike. V terapii je základom mojej práce orientácia na tu a teraz, na emocionalitu, kontakt a prácu s telom. Som frekventantka gestalt psychoterapeutického prístupu v Brne, absolventka špecializačného štúdia na SZU v klinickej psychológii. Okrem ambulancii klinickej psychológie pracujem v nemocnici na pľúcnej klinike.

Naše služby patria pod zdravotnú starostlivosť, teda je ich možné využívať
aj osobne alebo online (cez skype, zoom, what's up).

Na základe vyjadrenia MZ SR a SKP psychologické ambulancie zabezpečujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Za porozumenie ďakujeme.