Ambulacia Bratislava

foto vankoMgr. Štefan Vanko, PhD.

klinický psychológ a psychoterapeut
Pracujem a pôsobím dlhodobo na viacerých špecializovaných pracoviskách v štátnej, neštátnej aj súkromnej sfére – na Psychiatrickom oddelení v UNB Petržalka, v OZ Brána do života, učím na Katedre psychológie FiF UK a organizujem vzdelávanie pre psychológov. Som člen Rady Slovenskej komory psychológov, člen Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, akreditovaný Gestalt psychoterapeut. Zaoberám sa sexuálnymi poruchami, individuálnou a párovou psychoterapiou, psychodiagnostikou a dopravnou psychológiou.

foto pribisovaPhDr. Karin Pribišová

klinická psychologička a neuropsychológ
Viac ako dve desaťročia pôsobím na neurologickej klinike. Práca s ľuďmi po cievnych mozgových príhodách, pacientmi s demenciou, sklerózou multiplex, Parkinsonovou chorobou, či inými neurologickými diagnózami profilovali môj odborný aj ľudský záujem o neuropsychológiu. V špecificky orientovanej diagnostike a neuropsychologickej rehabilitácii sa snažím o to, aby pacient a jeho blízki dokázali čo najlepšie zvládnuť novú životnú situáciu. Zaujímam sa o prácu s pacientmi v kóme a zmenených stavoch vedomia, v tomto smere sa aj vzdelávam. Publikujem a školím mladšiu generáciu klinických psychológov v neuropsychológii.

foto skowronMgr. Katarína Skowron

psychoterapeut a liečebný pedagóg
Pracujem s deťmi, ktoré majú problémy so školskou výkonnosťou a správaním na báze ADHD, vývinových porúch učenia, ale i iných nepriaznivých životných okolností (neúplná rodina, rozvod,  narušené vzťahy, úmrtie blízkeho človeka a iné). Môžu mať prejavy porúch správania vo forme negativizmu, záškoláctva, šikanovania, nerešpektovania autorít a spoločenských noriem. Ako liečebný pedagóg a psychoterapeut využívam terapeutické techniky  KBT, Gestalt a naratívnej terapie. Deti často jednajú v rozpore s tým, ako sa cítia, niekedy sa nevedia vyrovnať so svetom okolo seba a tak sa začnú brániť, provokovať. Prostredníctvom vzťahu s dieťaťom sa snažím vytvoriť priestor, v ktorom sa môže bezpečne vyjadriť a prežívať svoje emócie, pomenovať, čo je skryté a pokúsiť sa to spracovať a nájsť adaptívnejšie spôsoby zvládania situácií, ktoré napomáhajú jeho rastu, zmene sebaobrazu a tým i správania.

foto zabkayovaMgr. Alena Žabkayová

klinický psychológ a psychoterapeut
Vo svojej praxi sa orientujem prevažne na individuálnu psychoterapiu, prevenciu a pomáham s vyrovnávaním sa s traumami a neočakávanými situáciami (strata, úmrtie, rozchod s partnerom , traumatický zážitok, úzkosti, panické stavy, smútok...). Mám dlhoročnú klinickú skúsenosť z Ružinovskej nemocnice, kde som sa venovala psychodiagnostike a psychoterapii u pacientov s ochoreniami pohybového aparátu, po úrazoch hlavy a cievnych príhodách a s prácou v Ozbrojených silách SR, ktorá ma priviedla k práci s ľuďmi, ktorým sa stalo nešťastie alebo boli ich svedkom (letecké nešťastie, pracovné úrazy..). Vo svojej práci využívam rôzne psychoterapeutické smery, techniky ( EMDR, psychoanalyticky orientovaná psychoterapia, terapia zameraná na riešenie, relaxačné, stabilizačné technik).

Mgr. Zuzana Vankováfoto vankova

psychologička
Mám viacročné skúsenosti s psychodiagnostikou v rôznych sférach (pracovná psychológia, školská psychológia, sociálne inštitúcie...) a aj s výberom pracovníkov na rôzne pracovné pozície. Mám ukončený Gestalt psychoterapeutický výcvik, ako terapeut využívam okrem Gestaltu, relaxačných metód aj arteterapeutické tvorivé techniky. Sústreďujem sa na prácu s dospelými a adolescentmifoto jandovaPhDr. Katarína Jandová, PhD.

klinická psychologička
Vediem  psychoprofylaktickú prípravu na pôrod a cvičenia pre tehotné ženy. Mám  bohatú a dlhoročnú skúsenosť z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UNB Bratislava /od roku 1987/,  pôsobila som vo Výskumnom ústave humánnej bioklimatológie a  zároveň som externou pedagogičkou na Katedre psychológie FFUK Bratislava, kde prednášam psychosomatiku v gynekológii a pôrodníctve. Publikačne sa zameriavam na popôrodné poruchy, psychológiu v období klimaktéria a problematiku súvisiacu so sexualitou.

foto palusova

Mgr. Helga Palušová (1975)

psychologička a psychoterapeutka

Študovala psychológiu na univerzitách v Bratislave a v Regensburgu. Do Zoznamu psychoterapeutov Slovenska bola zapísaná po absolvovaní päťročného výcviku v gestalt psychoterapii vedeného slovenskými, americkými a izraelskými lektormi. Venuje sa predovšetkým terapii neuróz, depresii a psychosomatických ochorení. V ambulancii v Bratislave pracuje hlavne s dospelými klientami. Pôsobí taktiež vo Viedni, kde sa venuje hlavne práci s rodinami a témam prenosu transgeneračnej traumy.

foto bogyaiovaMUDr. Silvia Bogyaiová

Psychiatrička
V oblasti psychiatrie pôsobím viac ako dvadsať rokov. V súčasnosti pracujem v dennom psychiatrickom stacionári pre dospelých pacientov, kde naplno využívam svoj záujem o skĺbenie potenciálu psychofarmakoterapie a individuálnej psychoterapie v zmysle ponúknutia komplexného spektra možností pre liečbu pacienta. V rámci práce lekára na psychiatrickej ambulancii pre dospelých som sa zúčastnila viacerých klinických štúdií v oblasti výskumu a vývoja nových psychofarmák. Mám predchádzajúce dlhoročné skúsenosti z pedopsychiatrickej praxe ako lekár na oddelení Kliniky detskej psychiatrie DFNsP, ktorá je zameraná na diagnostiku a liečbu celého spektra psychických porúch u detí a adolescentov. Tu som nadobudla presvedčenie, ako je veľmi dôležité liečiť nielen detského pacienta, ale pracovať komplexne s celou rodinou. Toto podmienilo môj záujem o rodinnú psychoterapiu podľa Virginie Satirovej, ktorá okrem iného poukazuje na to, ako pocity nízkeho sebahodnotenia u človeka úzko súvisia s rôznymi spôsobmi komunikácie, ako napr. obviňovanie alebo intelektualizácia. Práca psychiatra ma priviedla tiež k vzdelávaniu v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii, ktorá využíva v relaxácii navodené imaginácie, pričom terapeut prostredníctvom dialógu s pacientom poskytuje empatické pochopenie, možnosť konfrontácie s konfliktnými situáciami v živote, vedie k novým spôsobom správania a utvárania vzťahov. Zmysluplná je pre mňa celostná medicína, ktorá hľadá príčiny vzniku ochorení na úrovni fyzickej, mentálnej aj emocionálnej a následná liečba v podmienkach vybudovanej vzájomnej dôvery medzi lekárom a pacientom.

foto luptak david4

Mgr. David Lupták

Psychológ
V minulosti som pracoval v akademickom výskume, pôsobil som ako ko-terapeut v skupinovej terapii problémovej mládeže, pracoval som taktiež s ľuďmi s mentálnym postihnutím rôzneho druhu. V súčasnosti pôsobím ako psychológ v OZ Brána do života. Absolvoval som psychoterapeutický výcvik na českom Inštitúte aplikovanej psychoanalýzy IAPSA. Venujem sa hlavne individuálnej psychoterapii najmä mladistvých a mladých dospelých, sexuálnym poruchám a problémom sexuálnej identity, ako aj psychodiagnostike. Som členom Slovenskej spoločnosti pre psychoananlytickú psychoterapiu.

foto gabor dusan

Mgr. et Mgr. Dušan Gábor

Psychológ
V minulosti som pracoval v korporátnej oblasti. Venujem sa psychodiagnostike v klinickej, dopravnej, poradenskej a pracovnej psychológii, v psychologickom poradenstve pre dospelých, v párovom poradenstve/ terapii a v profesionálnom/ kariérovom poradenstve.
Momentálne som absolventom dlhodobého výcviku Gestalt psychoterapie, ďalej krátkodobého výcviku v bodypsychoterapii, výcvikov v párovom poradenstve a terapii, autogénneho tréningu a klinickej hypnóze.
V oblasti psychodiagnostiky sa venujem projektívnym technikám (Rorschach, TAT, Handtest atď.) a rôznym výkonovým testom a testom osobnosti.
Komunikujem plynule slovom aj písmom v anglickom jazyku.
Som členom British Psychological Society Register of Qualifications in Test Use.

Naše služby z dôvodu rozšírenia vírusu COVID-19 poskytujeme cez online (cez skype, zoom, what's up).

Za porozumenie ďakujeme.