Ambulacia Bratislava

foto vankoMgr. Štefan Vanko, PhD.

klinický psychológ a psychoterapeut
Pracujem a pôsobím dlhodobo na viacerých špecializovaných pracoviskách v štátnej, neštátnej aj súkromnej sfére – na Psychiatrickom oddelení v UNB Petržalka, v OZ Brána do života, učím na Katedre psychológie FiF UK a organizujem vzdelávanie pre psychológov. Som člen Rady Slovenskej komory psychológov, člen Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, akreditovaný Gestalt psychoterapeut. Zaoberám sa sexuálnymi poruchami, individuálnou a párovou psychoterapiou, psychodiagnostikou a dopravnou psychológiou.

foto pribisovaPhDr. Karin Pribišová

klinická psychologička a neuropsychológ (v rámci ambulancie poskytuje len supervízne služby pre našu ambulanciu)
Viac ako dve desaťročia pôsobím na neurologickej klinike. Práca s ľuďmi po cievnych mozgových príhodách, pacientmi s demenciou, sklerózou multiplex, Parkinsonovou chorobou, či inými neurologickými diagnózami profilovali môj odborný aj ľudský záujem o neuropsychológiu. V špecificky orientovanej diagnostike a neuropsychologickej rehabilitácii sa snažím o to, aby pacient a jeho blízki dokázali čo najlepšie zvládnuť novú životnú situáciu. Zaujímam sa o prácu s pacientmi v kóme a zmenených stavoch vedomia, v tomto smere sa aj vzdelávam. Publikujem a školím mladšiu generáciu klinických psychológov v neuropsychológii.

foto skowronMgr. Katarína Skowron

psychoterapeut a liečebný pedagóg
Pracujem s deťmi, ktoré majú problémy so školskou výkonnosťou a správaním na báze ADHD, vývinových porúch učenia, ale i iných nepriaznivých životných okolností (neúplná rodina, rozvod,  narušené vzťahy, úmrtie blízkeho človeka a iné). Môžu mať prejavy porúch správania vo forme negativizmu, záškoláctva, šikanovania, nerešpektovania autorít a spoločenských noriem. Ako liečebný pedagóg a psychoterapeut využívam terapeutické techniky  KBT, Gestalt a naratívnej terapie. Deti často jednajú v rozpore s tým, ako sa cítia, niekedy sa nevedia vyrovnať so svetom okolo seba a tak sa začnú brániť, provokovať. Prostredníctvom vzťahu s dieťaťom sa snažím vytvoriť priestor, v ktorom sa môže bezpečne vyjadriť a prežívať svoje emócie, pomenovať, čo je skryté a pokúsiť sa to spracovať a nájsť adaptívnejšie spôsoby zvládania situácií, ktoré napomáhajú jeho rastu, zmene sebaobrazu a tým i správania.

foto zabkayovaMgr. Alena Žabkayová

klinický psychológ a psychoterapeut
Vo svojej praxi sa orientujem prevažne na individuálnu psychoterapiu, prevenciu a pomáham s vyrovnávaním sa s traumami a neočakávanými situáciami (strata, úmrtie, rozchod s partnerom , traumatický zážitok, úzkosti, panické stavy, smútok...). Mám dlhoročnú klinickú skúsenosť z Ružinovskej nemocnice, kde som sa venovala psychodiagnostike a psychoterapii u pacientov s ochoreniami pohybového aparátu, po úrazoch hlavy a cievnych príhodách a s prácou v Ozbrojených silách SR, ktorá ma priviedla k práci s ľuďmi, ktorým sa stalo nešťastie alebo boli ich svedkom (letecké nešťastie, pracovné úrazy..). Vo svojej práci využívam rôzne psychoterapeutické smery, techniky ( EMDR, psychoanalyticky orientovaná psychoterapia, terapia zameraná na riešenie, relaxačné, stabilizačné technik).

Mgr. Zuzana Vankováfoto vankova

psychologička
Mám viacročné skúsenosti s psychodiagnostikou v rôznych sférach (pracovná psychológia, školská psychológia, sociálne inštitúcie...) a aj s výberom pracovníkov na rôzne pracovné pozície. Mám ukončený Gestalt psychoterapeutický výcvik, ako terapeut využívam okrem Gestaltu, relaxačných metód aj arteterapeutické tvorivé techniky. Sústreďujem sa na prácu s dospelými a adolescentmi

 

foto bogyaiovaMUDr. Silvia Bogyaiová

Psychiatrička
V oblasti psychiatrie pôsobím viac ako dvadsať rokov. V súčasnosti pracujem v dennom psychiatrickom stacionári pre dospelých pacientov, kde naplno využívam svoj záujem o skĺbenie potenciálu psychofarmakoterapie a individuálnej psychoterapie v zmysle ponúknutia komplexného spektra možností pre liečbu pacienta. V rámci práce lekára na psychiatrickej ambulancii pre dospelých som sa zúčastnila viacerých klinických štúdií v oblasti výskumu a vývoja nových psychofarmák. Mám predchádzajúce dlhoročné skúsenosti z pedopsychiatrickej praxe ako lekár na oddelení Kliniky detskej psychiatrie DFNsP, ktorá je zameraná na diagnostiku a liečbu celého spektra psychických porúch u detí a adolescentov. Tu som nadobudla presvedčenie, ako je veľmi dôležité liečiť nielen detského pacienta, ale pracovať komplexne s celou rodinou. Toto podmienilo môj záujem o rodinnú psychoterapiu podľa Virginie Satirovej, ktorá okrem iného poukazuje na to, ako pocity nízkeho sebahodnotenia u človeka úzko súvisia s rôznymi spôsobmi komunikácie, ako napr. obviňovanie alebo intelektualizácia. Práca psychiatra ma priviedla tiež k vzdelávaniu v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii, ktorá využíva v relaxácii navodené imaginácie, pričom terapeut prostredníctvom dialógu s pacientom poskytuje empatické pochopenie, možnosť konfrontácie s konfliktnými situáciami v živote, vedie k novým spôsobom správania a utvárania vzťahov. Zmysluplná je pre mňa celostná medicína, ktorá hľadá príčiny vzniku ochorení na úrovni fyzickej, mentálnej aj emocionálnej a následná liečba v podmienkach vybudovanej vzájomnej dôvery medzi lekárom a pacientom.

foto luptak david4

Mgr. David Lupták

Psychológ (Pôsobí v Bratislave a v Myjave)
V minulosti som pracoval v akademickom výskume, pôsobil som ako ko-terapeut v skupinovej terapii problémovej mládeže, pracoval som taktiež s ľuďmi s mentálnym postihnutím rôzneho druhu. V súčasnosti pôsobím ako psychológ v OZ Brána do života. Absolvoval som psychoterapeutický výcvik na českom Inštitúte aplikovanej psychoanalýzy IAPSA. Venujem sa hlavne individuálnej psychoterapii najmä mladistvých a mladých dospelých, sexuálnym poruchám a problémom sexuálnej identity, ako aj psychodiagnostike. Som členom Slovenskej spoločnosti pre psychoananlytickú psychoterapiu.

 

foto gabor dusan

Mgr. et Mgr. Dušan Gábor

Psychológ
Venujem sa najmä psychoterapii pre dospelých individuálnych a párových klientov a taktiež psychodiagnostike v klinickej, dopravnej a pracovnej psychológii.
Som absolventom dlhodobého výcviku v Geštalt psychoterapii. Absolvoval som špecializovaný výcvik v psychosexuálnej terapii, krátkodobý výcvik v bodypsychoterapii, výcviky v párovej terapii, workshopy pre prácu s traumou a špecializovaný výcvik v online terapeutickej a poradenskej práci cez webkameru. Momentálne som zaradený v atestačnom štúdiu klinickej psychológie na FF UK v Bratislave. Psychoterapeuticky pracujem s neurózami, poruchami osobnosti, depresiami, úzkostnými a panickými stavmi, závislosťami, ako aj so vzťahovými a partnerskými problémami. Špecializujem sa na psychoterapeutickú prácu so psychosexuálnymi dysfunkciami, poruchami sexuálneho prežívania a sexuálnej identity; sexuálnou závislosťou / poruchami sexuálneho kompulzívneho správania, závislosťou na chemsexe. Terapeutické sedenia robím osobne alebo online cez webkameru. Som členom Slovenskej komory psychológov a členom (študentským) College of Sexual and Relationship Therapists (COSRT) vo Veľkej Británii. Komunikujem plynule slovom aj písmom v anglickom jazyku.

foto gabor dusan

Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

Psychologička (Pôsobí v Bratislave a v Myjave)
20 rokov som pracovala s deťmi v prostredí školy a štátneho poradenského zariadenia, mám skúsenosti so psychodiagnostikou, poradenstvom aj terapiou detí (poruchy učenia, správania a poruchy detského vývinu) a psychodiagnostikou dospelých v korporátnom prostredí.
Absolvovala som psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalite. Zameriavam sa na skupinovú aj individuálnu krízovú intervenciu detí aj dospelých, terapiu traumy detí, prípravu na záver života- sprevádzanie umierajúcich detí, ich blízkych a pozostalých po strate a smútkové a rozlúčkové obrady pre pozostalých. Vzdelávam psychológov a sociálnych pracovníkov v poskytovaní skupinovej krízovej intervencie a v používaní kreatívnych terapeutických techník. Zaoberám sa podporou psychickej odolnosti detí a dospelých individuálnou aj skupinovou formou. Pracujem pre n.o.Otvorená náruč v Piešťanoch pre obete domáceho násilia. Som kandidátkou supervízie, členkou EASC (Európska asociácia pre supervíziu a koučing).

foto gabor dusan

Dr. Magda Fracer

Psychiatrička (aktuálne neposkytuje služby v rámci ambulancie)
Pracujem ako psychiater a terapeut, vo svojej praxi prepájam obidve roviny môjho vzdelania. Mám atestáciu v odbore psychiatria so zameraním na dospelých klientov. Som tiež absolventkou dlhodobého výcviku v Gestalt psychoterapii, 1,5 ročného výcviku v Body-psychoterapii a ročného kurzu psychoterapie traumy. Mám dlhodobé skúsenosti ako terapeut v individuálnej a skupinovej terapii. Školila som sa v rozličných relaxačných a stabilizačných technikách, ako aj iných nefarmakologických prístupoch, ktorých účinnosť je porovnateľná s farmakoterapiou. Profesne mám 15-ročnú prax ako psychiater na akútnom psychiatrickom oddelení, psychiatrickej ambulancii a dennom psychiatrickom stacionári. Pracujem so širokým spektrom ťažkostí, ktoré sa prejavujú stratou psychického a telesného zdravia. V terapeutickej praxi vediem klientov k procesu integrácie všetkých úrovní nášho fungovania (telesnej, emočnej a racionálnej) v zmysle holistického pohľadu na človeka, ktorý ponúka gestalt prístup. Každý prejav choroby sa pri tom dá vnímať ako informácia o tom, ako zanedbávame starostlivosť o seba a zároveň výzva k zmene a rastu. Spolupracujem s Ligou za duševné zdravie v rámci prevencie a zvyšovania povedomia o duševnom zdraví. Som členom Slovenskej lekárskej komory (SLK), Slovenskej psychiatrickej spoločnosti (SPS) a Slovenskej asociácie pre Gestalt terapiu (SAGT). Pracujem v slovenčine, poľštine a angličtine.

foto gabor dusan

Mgr. Michaela Rybanská

Psychologička (Pôsobí v Bratislave a v Senci)
Vo svojej práci s klientom používam naratívny a na riešenie orientovaný prístup. Schopnosť nahliadať na klienta ako jedinečnú bytosť bez prizmy predsudkov a stereotypov uplatňujem pri práci s jednotlivcami a skupinami aj v dennom psychiatrickom stacionári. V minulosti som pracovala s deťmi s ADHD ako aj s deťmi s pásmom autistického spektra. V ambulancii sa venujem okrem terapeutickej práci aj psychodiagnostike.

 

foto gabor dusan

PhDr. Natália Dobrotková

Psychoterapeut a sociálny pracovník (Pôsobí v Bratislave a v Senci)

Poradenstvu a psychoterapii sa venujem od roku 2005. Mám skúsenosti v štátnom aj súkromnom sektore. Vo svojej práci sa venujem párom, rodinám a deťom, ktorí potrebujú pomoc a podporu pri riešení výchovných problémov, konfliktov v rodine, v manželských a partnerských krízach, podporu rodičovských zručností, partnerské, manželské a rodinné poradenstvo pred založením rodiny, poradenstvo ak prichádza do rodiny ďalší súrodenec, s rodinami, ktoré sú v evidencii ÚPSVaR - SPODaSK (v čase pred, počas a po rozvode - rodičovský konflikt, striedavá osobná starostlivosť, výchovné problémy, deti umiestnené v Centrách pre deti a rodiny). Som členkou Slovenskej psychoterapautickej spoločnosti, som členkou Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, akreditovaný psychoterapeut v psychoterapii zameranej na človeka podľa C. Rogersa (PCA), terapeutka  Pevného objatia podľa Dr. Jiřiny Prekop, terapeut pod supervíziou  - Párová a rodinná psychoanalytická psychoterapia ČR. Výsledkom našej spoločnej práce v terapii  by mala byť celkom jednoduchá skutočnosť, že sa Vám bude žiť lepšie.

Naše služby patria pod zdravotnú starostlivosť, teda je ich možné využívať
aj osobne alebo online (cez skype, zoom, what's up).

Na základe vyjadrenia MZ SR a SKP psychologické ambulancie zabezpečujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Za porozumenie ďakujeme.